Reikalavimai gyvūnų globėjams ir globos namams

Veterinarijos reikalavimai gyvūnų globėjams ir globos namams

Gyvūnų globėjų sąrašas

Reikalavimai gyvūnų globėjams

♦  Gyvūnų globėjai privalo atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

♦  Gyvūnų globėjai gyvūnams laikyti gali steigti gyvūnų globos namus.

♦  Gyvūnų globėjai privalo:

−       patikrinti kiekvieno pas juos patekusio gyvūno sveikatos būklę, įvertinti jo tolesnio laikymo galimybę, užtikrinti reikiamos veterinarinės pagalbos suteikimą, gyvūnų skiepijimą;

−       patikrinti gyvūno ženklinimą, kad būtų nustatytas gyvūno savininkas, o jį nustačius nedelsiant informuoti apie surastą gyvūną;

−       užtikrinti informacijos apie laikomus bešeimininkius ir bepriežiūrius gyvūnus viešą skelbimą;

−       ieškoti gyvūnams naujų savininkų, naujiems savininkams suteikti visą reikiamą informaciją apie gyvūną, gyvūno sveikatos būklę, jo priežiūrą ir gerovės užtikrinimą;

−       sudaryti gyvūnų laikymo sąlygas, nekeliančias grėsmės gyvūnų sveikatai ir gerovei.

♦  Gyvūnų globėjams draudžiama veisti gyvūnus.

Gyvūnų globos vieta (patalpos)

Gyvūnų globos vieta – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka patvirtinta gyvūnų laikymo vieta, kurioje gyvūnų globėjas laikinai arba nuolat laiko bešeimininkius ir (ar) bepriežiūrius gyvūnus ar laikinai laiko sergančius (sužeistus) laukinius gyvūnus.

Gyvūnų globos vietos, kuriose gyvūnų globėjai laiko gyvūnus (įskaitant gyvūnų globos namų patalpas, kuriose su kitais gyvūnais laikinai laikomi ir sergantys (sužeisti) laukiniai gyvūnai, kol juos bus galima išleisti į laisvę), teisės aktų nustatyta tvarka turi gauti veterinarinio patvirtinimo numerį iš teritorinio Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinio.

Gyvūnų ženklinimas ir registravimas

Kiekvienas gyvūno augintinio globėjas, pasibaigus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.61 straipsnio 3 dalyje nurodytam terminui ir nepaaiškėjus gyvūno savininkui, atsako už perduodamų (dovanojamų, parduodamų, atiduodamų ar kitaip perleidžiamų) šunų, kačių, šeškų paženklinimą mikroschema. Perduodamo ar numatomo perduoti gyvūno augintinio savininkas turi kreiptis į veterinarijos paslaugų teikėją dėl perduodamų šunų, kačių ir šeškų, taip pat šių gyvūnų jauniklių ženklinimo mikroschema ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui. Daugiau apie ženklinimą ir registravimą.

Gyvūnų perdavimas laikytojams

Gyvūnų globėjas, perduodamas gyvūnus kitam gyvūnų laikytojui ar savininkui, turi raštu sudaryti sutartį ir jos vieną egzempliorių kartu su visa turima informacija apie gyvūną ir dokumentais perduoti gyvūnų laikytojui ar savininkui.

Gyvūnų globėjas, pasibaigus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.61 straipsnio 3 dalyje nurodytam terminui ir nepaaiškėjus gyvūno savininkui, atsako už perduodamų (dovanojamų, parduodamų, atiduodamų ar kitaip perleidžiamų) šunų, kačių, šeškų paženklinimą mikroschema. Perduodamo ar numatomo perduoti gyvūno augintinio savininkas turi kreiptis į veterinarijos paslaugų teikėją dėl perduodamų šunų, kačių ir šeškų, taip pat šių gyvūnų jauniklių ženklinimo mikroschema ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui. Daugiau apie ženklinimą ir registravimą.

Informacijos viešinimas

Gyvūnų globėjai turi turėti interneto svetainę, kurioje būtų viešinama informacija apie globojamus gyvūnus, arba sutartį su kitu asmeniu, kuris skleistų informaciją apie gyvūnų globėjo globojamus gyvūnus savo interneto svetainėje arba kitose visuomenės informavimo priemonėse;

Gyvūnų globėjai turi paskelbti savo interneto svetainėje ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse apie surastus, priklydusius ar pristatytus gyvūnus, nurodant duomenis apie jų ženklinimą, išskyrus atvejus, kai surasto, priklydusio ar pristatyto gyvūno savininkas nustatomas (surandamas) anksčiau nei per 3 dienas.

Pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki vasario 1 d., gyvūnų globėjas interneto svetainėje, kurios adresą teritorinei VMVT nurodė kaip informacijos apie globojamus gyvūnus skelbimo priemonę, arba visuomenės informavimo priemonėje, kurios pavadinimą nurodė kaip informacijos apie globojamus gyvūnus skelbimo priemonę, skelbia praėjusių kalendorinių metų ataskaitą apie gyvūnų kaitą, kurioje gyvūnų duomenis nurodo pagal jų rūšis nuo metų ar veiklos pradžios (jei veiklos pradžios data nesutampa su metų pradžia). Ataskaitoje apie gyvūnų kaitą nurodomas gyvūnų, per ataskaitinį laikotarpį laikytų, priimtų, nugaišintų (nugaišusių), perduotų kitiems gyvūnų savininkams ir grąžintų gyvūnų savininkams, skaičius. Ataskaitoje apie gyvūnų kaitą gali būti pateikiama ir kita, gyvūno globėjo nuomone, svarbi informacija.

Rekomenduojama naudoti ataskaitos forma

Informacija paimta iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinio puslapio, informacijos data 2023-03-30